Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících e-shopu TC Business School a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím tohoto e-shopu.

E-shop TC Business School (dále TCBS) je provozován a veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky.

 

PROVOZOVATEL

Provozovatelem e-shopu TCBS je společnost Management TC, s.r.o., Na Zátorce 88/4, Praha 6, 160 00, IČO: 48026727. Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, spis C 14278. Společnost je plátcem DPH.

Prodávajícím se rozumí provozovatel e-shopu, tedy společnost Management TC, s.r.o.

Zákazníkem se rozumí fyzická či právnická osoba, která v e-shopu TCBS učinila objednávku.

Kupujícím se rozumí zákazník, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu.

 

OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

 

POŠTOVNÉ

Výše poštovného je stanoveno při objednání a potvrzení objednávky v závislosti na zemi a místě dodání, nezávisle na počtu objednaných knih, rozměrech či hmotnosti zásilky. Poštovné je plně hrazeno společností Management TC, s. r. o. v případě objednávky nad limitní částku.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího - Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání nebo objednávka v době stornování ještě nebyla expedována. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako je zbytečná doprava atp.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Kontaktujte nás (písemně a/nebo e-mailem) s žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt, a to za následujících podmínek:

  • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu
  • nesmí být použité nebo nesmí vykazovat žádné znaky užívání
  • musí být nepoškozené,
  • musí být kompletní
  • s originálním dokladem o koupi

 

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak nevyhovujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší - po domluvě s kupujícím.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice prostřednictvím České pošty. V případě zvolení osobního odběru lze knihy vyzvednout dle domluvy na adrese Na Zátorce 88/4, Praha 6, 160 00.

Konkrétní formu zaslání (zásilka České pošty, dobírka nebo osobní odběr) je zvolen podle toho, pro jaký způsob dopravy a platby se zákazník rozhodne.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovena delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČO a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má: jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za následujících podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety, vyplněním objednávky nebo dotazu a dalšími formami sdělení osobních údajů automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Podmínky ochrany osobních údajů Veškeré osobní údaje (zejména pak jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele a nejsou poskytovány třetím osobám.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití, data nejsou sdílena třetími osobami.

Provozovatel prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby. Dále také mohou být využity k marketingovým akcím společnosti Management TC, s.r.o.

 

PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Prodávající je majitelem zboží a prodává je kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (skrze ČP), anebo bankovním převodem. Cena dobírky je stanovena při objednání a potvrzení objednávky.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi provozovatelem a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice provozovatele, si provozovatel vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost provozovatel vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách.

Zpět do obchodu